S5 Box

Login

login

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสาหรับนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

 

สถาบันได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมหรับนักศึกษาต่างชาติแบบออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย

รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม

โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม

ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย

ซึ่งได้จัดไปในระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนหลักสูตรภาษาจีน

และระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ

โดยมีนักศึกษาต่างชาติ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย   สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี จำนวน 78 คน เข้าร่วมโครงการ

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by rawpixel.com