S5 Box

Login

login

 

 

 

ใบสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยอินเดียนา Application Form For Student Exchange Program At Indiana University

  ใบสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน  Inbound - Outbound exchange student
  โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนัก
  บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติของนิด้า Services for NIDA International Students
  คู่มือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ Student Handbook
  เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ NIDA IP 2019
  เอกสารเกี่ยวกับวีซ่า VISA Document
  การทำประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ  Health insurance for international student
  ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใน/นอกประเทศ (MOU/MOA) 
  แบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อาคันตุกะชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือที่พำนักในประเทศไทย
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอรับบริการจากกลุ่มงานกิจการนานาชาติ 
  เอกสารแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (ตม.30)

 

 

 

Designed by rawpixel.com