S5 Box

Login

login

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Growing Together: Online Internship Fair2022

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกงาน Growing Together: Online Internship Fair2022

สำหรับนักศึกษากับบริษัทจีนหรือบริษัทที่มีความร่วมมือกับจีนที่มีการลงทุนในประเทศไทย

ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ร่วมกับ สำนักงาน BOI และฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำกรุงปักกิ่ง

และสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  โครงการฝึกงานนี้เป็นโครงการฝึกงานในประเทศไทย

2.  ช่วงเวลาแนะนำบริษัทและเปิดรับสมัครการฝึกงาน: กลางเดือน มกราคม 2565

3.  ช่วงเวลาในการเข้าฝึกงาน: ช่วงปิดเทอมฤดูหนาวเป็นต้นไป

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Designed by rawpixel.com