S5 Box

Login

login

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออนไลน์ “HOSPITALITY ENTERPRISE MANAGEMENT:

SPECIFICS OF DOING BUSINESS IN RUSSIA”

 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
โดยในปีนี้จะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในหัวข้อ
“HOSPITALITY ENTERPRISE MANAGEMENT: SPECIFICS OF DOING BUSINESS IN RUSSIA”
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 1 มิถุนายน 2565
โดยมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่ประสงค์จะส่งนักศึกษาในระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ
จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน
พร้อมทั้งไม่จำกัดจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
หลังจากนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับเอกสารรายงานผลการศึกษา (Transcript of record)
ทั้งนี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ในระดับ B2 (Upper-Intermediate)
หรือเที่ยบเท่ากับ TOEFL iBT  72 - 94  IELTS  5.5 - 6.0  หรือ TOEIC (R&L) Total  785 - 940 
 
 
 สำหรับเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้
 1. รายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล/ สาขาวิชาเอก/ อีเมล 
 2. ใบสมัคร
 3. เอกสารรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษระดับ B2 หรือจดหมายรับรองความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีลงนามโดยผู้บริหารคณะ
 4. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรก)
 5. รูปถ่าย (สี)
 
โดยนักศึกษาที่วสนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถส่งชื่อ  อีเมล  โปรแกรมที่เรียนอยู่ ใบสมัคร ผลคะแนนภาษาอังกฤษ
และสำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าแรก) ไปที่คณะของท่าน ภายในวันที่ 19  มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ นางสาวสุพิชญ์ชา คนชม หมายเลขโทรศัพท์ 081-443-8471 
 
Designed by rawpixel.com