S5 Box

Login

login

 

กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการให้บริการจัดทำเอกสารตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) แก่นักศึกษานานาชาติ โดยเชิญกองบริการการศึกษา และนักวิชาศึกษาจากคณะต่างๆ ร่วมการประชุมหารือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 

Designed by rawpixel.com