S5 Box

Login

login

เนื้อหา

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2/2 ชั้น 2 อาคารราชพฤกษ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ

 

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับทุนต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติๆ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้นำโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของสถาบันไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาจารย์ นักศึกษา และผู้มาติดต่อใช้บริการการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมให้การต้อนรับด้วย

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ, รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงแข บุญศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร. สุวารี นามวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ร่วมกับ Dr. Alejandro Escudero Yerro ตำแหน่ง Associate Dean for International Relations, Mr. Capelari Pascal ตำแหน่ง Tourism Director, Dr. Nicole Escourrou ตำแหน่ง Senior Lecturer Experiential and Personal Development และ Ms. Camille Berge ตำแหน่ง International Relations Coordinator จากExcelia Group โดยมีเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในเรื่อง Double Degree Program ระหว่างคณะการจัดการการท่องเที่ยวและคณะบริหารธุรกิจของสถาบันกับ Excelia Group

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และกลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักศึกษาต่างชาติกับ Mr. Huang Chun Shen ประธาน และคุณวารี รุ่งสิริวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป จากบริษัท Chinese Abroad Study Center Co., Ltd. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น 1 อาคารนวมินทราธิราช