S5 Box

Login

login

 

สถาบันฯ ได้จัดโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยเบื้องต้นสาหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้ศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคมของไทย รวมไปถึงการเรียนรู้แบบสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และเข้าใจความต่างของคนในสังคม โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งยังถือเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งได้จัดไปในช่วงระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาจีน จาก ๑๑ ประเทศ จำนวน ๑๐๗ คนเข้าร่วมโครงการซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

Guests Online

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์