S5 Box

Login

login

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Japan-Multilateral COIL/VE Project

ของ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Japan-Multilateral COIL/VE Project

(Collaborative Online International Learning)

ของ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2565

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาออนไลน์ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้

เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู้การทำงาน

ในบริบทความเป็นนานาชาติจากผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kuiige.wixsite.com/j-mcp

และสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่คณะ/วิทยาลัยในสังกัด

 

 

Designed by rawpixel.com