รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เป็นผู้แทนของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตู และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ณ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฉิงตูเข้าร่วมให้การต้อนรับ