เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ (๑) Assistant Professor Dr. Ghulam Ali Buriro และ (๒) Assistant Professor Dr. Aftab Ahmed Charan, Institute of English Language and Literature, University of Sindh สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาของสถาบันฯ และผู้สนใจจากภายนอก ในหัวข้อเรื่อง Job Search and Interview Skills ณ ห้องประชุม ๖๐๐๑ ชั้น ๖ อาคารนวมินทราธิราช