ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ เดินทางไปเยือน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ ๙๔ ปี ของ NPUST ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑