S5 Box

Login

login

“สู่ความเป็นนานาชาติของนิด้าด้วยความเป็นมืออาชีพ และหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์"

 

          กลุ่มงานกิจการนานาชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาการวิจัย และการพัฒนาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

 

   

Guests Online

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์