S5 Box

Login

login

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช

โทรศัพท์: 0-2727-3681

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนานาชาติ

 

นางสาวนิภา ชุมสุข

โทรศัพท์: 0-2727-3320

 

 

งานทุน และความร่วมมือกับต่างประเทศ

 

 

 

งานบริการนักศึกษาและนักวิชาการต่างประเทศ

 

นางสาวสุพิชญ์ชา คนชม

โทรศัพท์: 0-2727-3327

 

 

 

  

งานประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษานานาชาติ

 

  

นายภาณุ บุญมา

โทรศัพท์ 0-2727-3322

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป

 

 

นางสาวเบญจวรรณ ศรีเพิ่ม

โทรศัพท์: 0-2727-3323