ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น ประจำปี 2562

Huayu Enrichment Scholarship (HES)

สำหรับนักศึกษา/บุคลากรของสถาบันฯ

 

จำนวน 2 ทุนๆ ละ 3 เดือน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันฯ/เป็นบุคลากรของสถาบันฯ
2. มีสัญาชาติไทยและไม่ถือสัญชาติไต้หวัน
3. ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุน
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จากรัฐบาลไต้หวัน
5. ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากรัฐบาลไต้หวันหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในไต้หวัน
 
เอกสารการสมัคร
1. แบบฟอร์มการสมัครทุน 
2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาขั้นสูงสุดและเอกสารแสดงผลการเรียนล่าสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4. เอกสารรับรองการสมัครเรียนภาษากับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยในไต้หวัน (ต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ และอยู่ในช่วงเวลา 1 กันยายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563)
5. เอกสารแนะนำจากอาจารย์ของสถาบันฯ (สำหรับนักศึกษา) หรือจดหมายอ้างอิงจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ฉบับ (เอกสารฉบับจริงที่มีลายเซ็นต์และปิดผนึกเรียบร้อย)
6. สำเนาผลสอบ TOCFL Level 3 ขึ้นไป (สำหรับสมัครทุนระยะเวลา 9 - 12 เดือน)
7. สำเนาผลสอบ TOCFL Level 2 ขึ้นไป หรือผลการสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า (สำหรับสมัครทุนระยะเวลา 3 - 6 เดือน)

 

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.20
2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งเอกสารครบถ้วน
3. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่...
 
>>> รายละเอียดทุน
>>> แบบฟอร์มการสมัครทุน
>>> รายชื่อสถาบันภาษาจีนในไต้หวัน
>>> Poster HES 2019
>>> Study in Taiwan Manual
 
**ผู้สมัครรับทุนสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2562 ที่ คุณชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ชั้น G อาคารนวมินทราธิราช
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2727 3293 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.