การอบรมนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพ รุ่น 5

 

 

   ข้อมูลทุนการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้