ประเทศกาน่า

   University of Education, Winneba

 ประเทศมาลาวี

   ShareWORLD Open University

 ประเทศแอฟริกาใต้

   North-West University*