S5 Box

Login

login

การขอหนังสือเดินทาง

1. เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
       1.1   บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง          มหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
       1.2   หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่            เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
       1.3   ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


2. ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
        2.1    รับบัตรคิว
        2.2    ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง)           พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียน           สมรส ฯลฯ มาแสดง เพื่อตรวจสอบข้อมูล
        2.3    ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูป               ใบหน้า)
        2.4    แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์


3.  ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม  
        3.1   หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทาง               ไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
        3.2   หาก ยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวัน         ยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ     
        3.3   กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับ           หนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ

         โดย ที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถ ทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ สำหรับในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
 

4. สถานที่ให้บริการ
        4.1 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ   แผนที่
                 ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
                 โทรศัพท์  02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
                 หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442   โทรสาร 0-2981-7256
        4.2 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์    แผนที่
                 ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E

                           โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802  และ 093 -0105246 โทรสาร  02 136 3801 

        4.3 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า    แผนที่
                 ที่อยู่ อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ(สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี                                   

                           โทรศัพท์ 02 422 3431  โทรสาร 02 422 3432

        4.4 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี    แผนที่
                 ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ ชั้น 2

                           29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510                                           

                           โทรศัพท์ 02 024 8362   โทรสาร 02 024 8361