S5 Box

Login

login

ที่พักสำหรับนักศึกษาต่างประเทศในบริเวณใกล้เคียงสถาบันมีให้เลือกดังนี้
 

1. หอพักของนักศึกษาต่างประเทศในสถาบัน (On-campus Apartment)

- ห้องเดี่ยว

4,000 บาท/เดือน

- ห้องคู่

6,500 บาท/เดือน

- ห้องใหญ่

 7,500 บาท/เดือน
   
2. พักอาศัยอยู่กับครอบครัวคนไทย (Home stay) 1,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
   
3. เช่าบ้านรวมกับนักศึกษาอื่น (Rooming House) 2,000 บาท/เดือน
   
4. เช่าห้องพักในแฟลต/คอนโดมีเนียมร่วมกับนักศึกษาอื่น (Off-campus Apartment) 3,000 บาท/เดือน