S5 Box

Login

login

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ (รายเดือน)

 

นักศึกษาต่างชาติมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 15,800 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของแต่ละคน

 

ค่าใช้จ่าย  บาท/เดือน

ที่พัก (รวมค่าสาธารณูปโภค)  

4,500.00

อาหาร

5,000.00

ค่าเดินทาง (รถเมล์) 

800.00

ค่าซักรีด

1,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์ หนังสือ เครื่องเขียน เสื้อผ้า

4,500.00
รวม 15,800.00